Archiv rubriky: Nezařazené

23
Čvc

Historie sboru

Vznik Historie Církve bratrské začíná v druhé polovině 19. století. Svobodnější klima po roce 1861 umožnilo založení Svobodné reformované církve, jak se původně Církev bratrská jmenovala. Po první světové válce vzniká v Olomouci obecenství věřících, kteří dojíždí do prostějovského sboru církve. Touha po vlastním sboru vedla v roce 1922 ke koupi objektu Matice školské. Objekt […]

23
Čvc

Vedení sboru

Vedením sboru je na čtyřleté období pověřeno tzv. staršovstvo. Jedná se o muže a ženy, kteří se ve společenství dlouhodobě osobnostně i duchovně osvědčili v roli učitelů, evangelistů, diakonů a pastoračních služebníků. Martin Slabý – Místopředseda Mojmír Tichý – Hospodář Barbora Hynková Ladislav Petrecký Dana Zatloukalová Dalimil Staněk – Kazatel

16
Úno

Vyznání víry

Hlásíme se k vyznání víry společnému všem křesťanským církvím: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země; i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, […]

11
Led

O lidském hříchu

Věříme, že první lidé, Adam a Eva, zhřešili, když byli svedeni satanem. Jako potomci Adama jsme hříšníky, z přirozenosti i volbou, svým životem porušujeme Boží zákon a svou nedůvěrou, pýchou, neposlušností a svévolí tento stav potvrzujeme. Přivoláváme tak na sebe Boží hněv a soud a podléháme smrti jako mzdě hříchu. Pouze Božím spásným dílem v Ježíši Kristu můžeme být […]

11
Led

O Bohu Otci, Duchu a Synu

Věříme v jednoho Boha, dokonalého ve svých vlastnostech a činech, věčně přebývajícího v milující jednotě tří osob, Otce, Syna a Ducha svatého. Tyto tři osoby tvoří dokonalou jednotu, každá je plně Bůh a věčně existují jako trojjediný Bůh. Věříme v jednoho Boha, Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný (Dt 6,4). Toto věroučné vyznání Izraele Ježíš potvrzuje jako […]

11
Led

Sen Církve bratrské

Následné body nejsou ani vizí, ani programovým prohlášením, ale naší touhou a naším snem o Církvi bratrské. Chceme naše sbory k realizaci tohoto snu přizvat. Pokud něco z toho, co budete číst, nesdílíte, nijak vás to z CB nevylučuje. Pokud vám něco chybí, realizujte to. Nebudeme se podle těchto bodů porovnávat, nebudeme je používat jako měřítko úspěšnosti. Jen […]

02
Led

Jak mohu být zachráněn?

Věříme, že Bůh z pouhé milosti naplnil v Ježíši Kristu svůj věčný plán spásy. Hříšníkovi, který byl povolán v Pánu Ježíši a který se v pokání a víře obrací k živému Bohu, dává Bůh svým slovem účast na Kristově smrti a vzkříšení. Člověku je odpuštěno, stává se ospravedlněným údem těla Kristova, Božího lidu, a znovuzrozeným Božím dítětem, je osvobozen k novému […]