K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Autor: cb-autor

07
Pro

Co je Církev bratrská?

Církev bratrská je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko pracuje zhruba na 160 místech, ve sborech a přidružených stanicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je spojena jedním Vyznáním víry a společně přijatými Duchovními zásadami života a budování církve spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásí k osobní víře v jednoho Boha – […]

10
Lis

O kazateli

Mgr. Jan Asszonyi je kazatelem evangelia v Církvi bratrské. Narozen 25. 8. 1966 v Ostravě. Po absolvování středního odborného učiliště v Ostravě Vítkovicích (obor silnoproudá elektrotechnika), pracoval ve Výzkumných ústavech Vítkovic. V roce 1988 po dvouleté základní vojenské službě přijat ke studiu na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě v Praze (dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy). […]

23
Čvc

Historie sboru

Vznik Historie Církve bratrské začíná v druhé polovině 19. století. Svobodnější klima po roce 1861 umožnilo založení Svobodné reformované církve, jak se původně Církev bratrská jmenovala. Po první světové válce vzniká v Olomouci obecenství věřících, kteří dojíždí do prostějovského sboru církve. Touha po vlastním sboru vedla v roce 1922 ke koupi objektu Matice školské. Objekt […]

23
Čvc

Vedení sboru

Vedením sboru je na čtyřleté období pověřeno tzv. staršovstvo. Jedná se o muže a ženy, kteří se ve společenství dlouhodobě osobnostně i duchovně osvědčili v roli učitelů, evangelistů, diakonů a pastoračních služebníků. Martin Slabý – Místopředseda Mojmír Tichý – Hospodář Barbora Hynková Ladislav Petrecký Dana Zatloukalová Dalimil Staněk – Kazatel

16
Úno

Vyznání víry

Hlásíme se k vyznání víry společnému všem křesťanským církvím: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země; i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, […]

27
Led

Svatba a manželství

Manželství je původní Boží řád pro člověka, neboť není dobré, aby člověk byl osamocen (Gn 2,18nn). Manželství je Bohem ustanovené celoživotní smluvní společenství jednoho muže a jedné ženy vytvářející jednotu ve vzájemné lásce a úctě (Gn 2,24; Ef 5,33; 1Pt 3,7). Manželství zrcadlí společenství Boha s jeho lidem, společenství Krista a církve (Iz 54,5–6; Ef 5,32). Cílem manželství je vzájemná […]

27
Led

Křest

Křest je nám svátostí počáteční. Poskytuje křtěnému příležitost vyznat, že zemřel spolu s Kristem (Ř 6,1–3). Ve většině sborů křtíme ty, kteří vyznávají svou víru. Křtíme ale i děti těch členů církve, kteří se spoléhají na Boží zaslíbení smlouvy a vyznávají svou víru na místě svých dětí. Vycházíme z toho, že křest dětí je velmi starou praxí církve, kde se […]

27
Led

Večeře Páně

Jestliže křest je svátostí počínající, pak svatá večeře Páně je nám svátostí pokračující, neboť nám zpečeťuje odpuštění a dává sílu a naději. Nemyslíme si, že se věřící člověk svým obrácením stává dokonalým křesťanem, který už nehřeší. Jako Boží děti jsme stále hříšníky, kteří jsou i po svém obrácení odkázáni na Boží milost. Každé slavení je příležitostí k sebezpytování a vyznávání […]

11
Led

O lidském hříchu

Věříme, že první lidé, Adam a Eva, zhřešili, když byli svedeni satanem. Jako potomci Adama jsme hříšníky, z přirozenosti i volbou, svým životem porušujeme Boží zákon a svou nedůvěrou, pýchou, neposlušností a svévolí tento stav potvrzujeme. Přivoláváme tak na sebe Boží hněv a soud a podléháme smrti jako mzdě hříchu. Pouze Božím spásným dílem v Ježíši Kristu můžeme být […]

11
Led

O Bohu Otci, Duchu a Synu

Věříme v jednoho Boha, dokonalého ve svých vlastnostech a činech, věčně přebývajícího v milující jednotě tří osob, Otce, Syna a Ducha svatého. Tyto tři osoby tvoří dokonalou jednotu, každá je plně Bůh a věčně existují jako trojjediný Bůh. Věříme v jednoho Boha, Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný (Dt 6,4). Toto věroučné vyznání Izraele Ježíš potvrzuje jako […]